Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành về việc tổ chức cuộc thi IOE cho học sinh TH&THCS năm học ...