Hướng dẫn chuyên môn bậc Tiểu học năm học 2020 - 2021

 14/10/2020, 11:02

Căn cứ công văn số 2049/SGDĐT-GDTH&GDMN ngày 09/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2020- 2021; '

Nhằm tạo sự thống nhất trong toàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giang Thành quy định cụ thể việc thực hiện một số nội dung chuyên môn trong năm học 2020 - 2021 như sau:

Danh sách file (1 files)