Kế hoạch 1984/KH-SGDĐT V/v Tập huấn dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022

 27/08/2021, 10:01
  1. Mục đích

Qua đợt .tập huấn giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên:

  • Nhận thức được mục đích, ý nghĩa của dạy học trực tuyến, kiểm tra, đánh giá tại các cơ sở giáo dục là hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông giúp cơ sở giáo dục phổ thông nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông nhất là dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
  • Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục tại địa phương. Giúp giáo viên tiếp cận nguồn học liệu được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: Bài giảng đa phương tiện; hướng dẫn thí nghiệm, thực hành; phần mềm mô phỏng; hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập và kiểm tra, đánh giá; tài liệu tham khảo, bổ trợ để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tốt hơn. Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.

 

Danh sách file (1 files)