KẾ HOẠCH tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2020-2021

 19/10/2020, 15:33

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sơ giáo dục mầm non; giáo viên dạy gioi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-PGDĐT ngày 28/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ vào việc thực hiện chương trình ở bậc học Mầm non, Tiéu học và Trung học cơ sở năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở cấp huyện năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

Danh sách file (1 files)