KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

 10/09/2021, 09:35

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Giag Thành về việc chuẩn bị năm học mới 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 70 /PGDĐT ngày 10 / 9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021, trường Tiểu học Tân Khánh Hòa đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

Danh sách file (1 files)