Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020" được phát động với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

    Trong tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đảng ta cũng đã xác định: “GD&ĐT đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã thấm sâu vào từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, muốn thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam làm cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Điều đó, đòi hỏi các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, đảm bảo cho mọi công dân có cơ hội  bình đẳng trong học tập đào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về  xã hội học tập và học tập suốt đời”. 

  Thực hiện Kế hoạch liên tịch số:.../KHLT-PGDĐT-HKH-PVHTT, ngày.../9/2020 về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, hôm nay ngày 01/10/2020, Phòng GD&ĐT phối hợp Hội Khuyến học, Phòng Văn hóa – Thông tin long trọng tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.

  Đến dự buổi lễ có:

  Ông: Trần Huy Phước - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

  Ông: Nguyễn Minh Trí - Giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh.

  Ông: Phạm Quang Nhớ - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Giang Thành.

  Ông: Hà Thanh Giang - Phó chủ tịch UBND xã Tân Khánh Hòa.

  Các ông/bà đại diện hội khuyến học xã, các ông/bà có liên quan.

  Đại diện BGH của tất cả các trường trong huyện.

  Cán bộ, giáo viên cùng hơn 400 em học sinh điểm trường Khánh Hòa.

  Mở đầu là một số tiết mục văn nghệ do các em học sinh trường TH Tân Khánh Hòa thể hiện:

  Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Khánh Hòa báo cáo Kết quả hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2020:

   Ông Phạm Quang Nhớ đại diện Lãnh đạo phòng GD-ĐT phát biểu hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020:

  Em Nguyễn Thị Thanh Hân học sinh lớp 5/1 đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng:                                        Đại biểu gửi thông điệp học tập suốt đời: