THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ DÀNH CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN NĂM 2021

     Ngày 16/10/2021, Cán bộ giáo viên, công nhân viên trường TH Tân Khánh Hòa đã tham gia lớp học chính trị hè năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

   

     Tại lớp học, cán bộ giáo viên được lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin, truyền đạt các nội dung bồi dưỡng chính trị hè, gồm: Những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

     Lớp học được tổ chức đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.