Tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Bồi dưỡng CNTT cho CB-GV-NV" đợt I năm học 2020 - 2021

     Nhằm nâng cao nhận thức của CB-GV-NV về tầm quan trọng của việc tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy.

       Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả CNTT trong dạy - học và các hoạt động giáo dục. Tạo tiền đề cho phát triển ứng dụng CNTT trong những năm học tiếp theo.

 

       Ngày 20 tháng 3 năm 2021 vừa qua BCH công đoàn nhà trường đã tổ chức sinh hoạt bồi dưỡng CNTT cho CB-GV-NV trong nhà trường đợt 1. Nội dung: Hướng dẫn soạn thảo nội dung văn bản nhanh, Hướng dẫn lại cách thức trình bày văn bản theo Nghị định 30. Hướng dẫn đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp trên hệ thống TEMIS. Sau buổi sinh hoạt hầu hết CB-GV-NV đều thực hành được theo yêu cầu cần đạt của buổi sinh hoạt đưa ra.

        Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: